PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : GIDA-TARIM-HAYVANCILIK MEVZUATI 1. Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğine Ek (23/03/2011)
 2. 25/03/2011 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Yön.
 3. 01/04/2011 Gıdalarda Etiketleme Kuralları 2002/58'e Ek
 4. 05/04/2011 Tarım Bakanlığı Denetimine Tabi Ürünler Teb. Değ.
 5. 09/06/2011 Gıda Mühendisleri Müşavirlik Hizmetleri Ücret Yönetmeliği
 6. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 7. 17/06/2011 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışı Hk.Yön.Değ.
 8. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 9. Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
 10. Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hasta
 11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
 12. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 13. ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 14. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 15. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usu
 16. Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan
 17. Arıcılık Yönetmeliği
 18. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 19. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 20. Bitki Karantinası Yönetmeliği
 21. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
 22. Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1) 7.12.2011
 23. Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)
 24. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
 25. Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Y
 26. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmas
 27. GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ (17 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı : 28145)
 28. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 17.11.12
 29. Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011
 30. Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında
 31. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
 32. Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönet
 33. Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
 34. Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkınd
 35. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik 23 Aralık 2011 CUMA
 36. GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 37. 2011/2568 Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 38. Yem Hijyeni Yönetmeliği 27 Aralık 2011 Tarihli ve 28155 Sayılı Resmî Gazete
 39. Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
 40. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme
 41. TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI
 42. TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ
 43. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
 44. TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
 45. TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
 46. TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ
 47. TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
 48. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE
 49. GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE
 50. Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleloransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği
 51. Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ
 52. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 53. Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebl
 54. Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul
 55. Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranac
 56. Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği
 57. 011/2607 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kal
 58. Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin
 59. Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol
 60. Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Y
 61. Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depo
 62. TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMEL
 63. Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte
 64. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Deneti
 65. Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (
 66. Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sun
 67. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
 68. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak
 69. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında T
 70. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2009/6)’nin Yürü
 71. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiket
 72. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği
 73. Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da
 74. Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 75. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik
 76. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
 77. Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Bel
 78. Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kara
 79. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiy
 80. Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 81. ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI, YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 82. TOHUMLUK SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNDE YETKİ DEVRİ DAİR YÖNETMELİK
 83. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışın
 84. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME TEBLİĞİ
 85. Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (No: 2012/29)
 86. Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malze
 87. Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 88. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Y
 89. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (No: 2012/30)
 90. Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Mad
 91. Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddeleri
 92. Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği
 93. Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yön
 94. 2011-2012 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafında
 95. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine D
 96. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No:
 97. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksi
 98. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişik
 99. Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
 100. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine
 101. Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında
 102. 2012/3741 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
 103. PEPİNO MOZAİK VİRÜSÜ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
 104. Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişikl
 105. Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
 106. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl
 107. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 108. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 109. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya
 110. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişi
 111. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıl
 112. Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 113. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 114. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulma
 115. Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve sunumuna ilişkin
 116. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Dest
 117. Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve
 118. Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde D
 119. Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fı
 120. Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Ya
 121. Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde D
 122. Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde De
 123. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Deneti
 124. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulma
 125. Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ile İlgili 2013/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 126. Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği
 127. Fındık Lisanslı Depo Tebliği
 128. Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği
 129. Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği
 130. Pamuk Lisanslı Depo Tebliği
 131. Zeytin Lisanslı Depo Tebliği
 132. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
 133. Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai
 134. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin
 135. Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 136. Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Al
 137. Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Da
 138. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hi
 139. Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırıl
 140. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 141. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 142. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 143. Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Me
 144. Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği
 145. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
 146. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişikli
 147. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları Te
 148. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Madde
 149. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ N
 150. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002
 151. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
 152. Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
 153. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği
 154. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 155. Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)
 156. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de D
 157. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticil
 158. Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No: 2013/55)
 159. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 160. Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi
 161. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 162. Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönet
 163. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetm
 164. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
 165. Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğde De
 166. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Dest
 167. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak
 168. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 169. İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ
 170. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
 171. GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞ
 172. Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai
 173. Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
 174. Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınma
 175. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 176. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Deği
 177. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 178. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
 179. Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belges
 180. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 181. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 182. TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/27)
 183. TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/28)
 184. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine
 185. 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
 186. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38)
 187. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik
 188. KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK
 189. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 190. Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde
 191. Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği
 192. Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği
 193. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın
 194. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ
 195. Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Pr
 196. Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 197. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migra